ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG QUỲ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRJ VÀ CÁC CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA XIII). TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN.

Đăng lúc: 11:21:13 11/10/2021 (GMT+7)

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG QUỲ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRJ VÀ CÁC CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA XIII). TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN.

 

Ngày 09.10.2021, Đảng ủy xã Hoằng Quỳ triển khai Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư (khóa XIII). Tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.


79dccf2758199147c808.jpg79dccf2758199147c808.jpg

d2924d53da6d13334a7c.jpg

Nội dung học tập, quán triệt

- Tập trung làm rõ tình hình và nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Quán triệt và thảo luận kỹ những nội dung chủ yếu trong kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư mới ban hành.

- Làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.


2ae02005b73b7e65272a.jpg

Đối tượng, phương thức học tập, quán triệt

- Cấp ủy đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân.

- Thời gian tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận là 01 ngày, trong đó dành 1/2 ngày để thảo luận, thông qua kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết và các chỉ thị, kết luận.
 

d3f43777cfbb06e55faa.jpg

Tài liệu học tập

- Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 15h đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

- Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CTTW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

- Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và kế hoạch hành động của Đảng ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

 

z2831425328902_f7141919d194b3bd89841ca133028e66.jpg

LÊ THANH THỦY - CC VĂN PHÒNG - TK XÃ
Các tin khác
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
250501